Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC

pojazdu mechanicznego chroni ubezpieczonego przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych innym. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie szkody w mieniu i zdrowiu (osobie) poszkodowanych wyrządzone z winy ubezpieczonego pojazdu.

KIEDY POSIADACZ POJAZDU POWINIEN ZAWRZEĆ OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) pojazdów mechanicznych jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Na mocy ustawy ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003roku każdy kto posiada pojazd podlegający rejestracji musi wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu. Najczęstsze sytuacje oraz terminy kiedy należy zawrzeć polisę OC:
najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu,
najpóźniej w dniu rozwiązania dotychczasowej umowy OC w związku z jej wypowiedzeniem,
najpóźniej w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy ubezpieczenia w związku przejściem lub przeniesieniem prawa własności pojazdu mechanicznego,
najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

KUPNO/SPRZEDAŻ A UBEZPIECZENIE OC SAMOCHODU

Umowa ubezpieczenia OC przechodzi na nabywcę pojazdu i obowiązuje do końca okresu, na jaki została zawarta, o ile nabywca nie złoży wypowiedzenia tej umowy. Osoba, która nabyła wraz z pojazdem takie ubezpieczenie obowiązkowe może je wypowiedzieć w dowolnym terminie w czasie całego okresu ubezpieczenia. Jeżeli zbywca pojazdu, wbrew obowiązkowi, nie miał aktualnej umowy ubezpieczenia OC pojazdu, to nowy właściciel ma obowiązek zawrzeć ubezpieczenie OC w dniu w którym nabył nieubezpieczony pojazd. W przeciwnym przypadku naraża się na mandat za brak OC.

ZAKRES I SUMY GWARANCYJNE UBEZPIECZENIA OC

Ubezpieczenie OC pojazdu mechanicznego (zarejestrowanego i ubezpieczonego w RP) obejmuje nie tylko terytorium Polski, ale także sygnatariuszy Jednolitego Porozumienia, które obejmuje takie kraje jak: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.
Dla wszystkich firm ubezpieczeniowych suma gwarancyjna (kwota do wysokości, której ubezpieczyciel gwarantuje pokrycie szkód powstałych w wyniku wypadku) jest jednakowa. Od dnia 11 czerwca 2012 wynosi ona:
dla szkód na mieniu 1 milion euro dla jednego zdarzenia bez względu na ilość poszkodowanych,
dla szkód osobowych 5 milionów euro dla jednego zdarzenia bez względu na ilość poszkodowanych.

Zwrot składki

Jeżeli nabywca pojazdu dokona wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, zbywca pojazdu może otrzymać zwrot niewykorzystanej części składki za opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jednak, pomimo prawidłowego wypowiedzenia ubezpieczenia przez kupującego, zbywca pojazdu może nie otrzymać zwrotu składki. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zwrot składki nie przysługuje, jeśli przed rozwiązaniem umowy nastąpiła szkoda, za którą ubezpieczyciel wypłacił lub jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie z tytułu tego ubezpieczenia OC. Przykładowo, jeżeli po tygodniu od sprzedaży kupujący wypowie ubezpieczenie samochodu, a dwa tygodnie później - a więc jeszcze przed wygaśnięciem "starej" polisy OC samochodu - spowoduje wypadek, poprzedni właściciel, choć nie jest odpowiedzialny za powstanie szkody, nie otrzyma pieniędzy za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Pamiętaj, że brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) nie tylko naraża Cię na surowe kary finansowe, ale także oznacza, że zapłacisz z własnej kieszeni odszkodowanie gdy spowodujesz wypadek lub kolizję.

//ubezpieczeniawolbrom.com.pl/wp-content/uploads/2018/07/car.jpg

CZAS TRWANIA UBEZPIECZENIA OC

Zazwyczaj umowa OC zawierana jest na 12 miesięcy. Zakup obowiązkowej polisy komunikacyjnej na krótszy okres możliwy jest jedynie w przypadku pojazdów:
zarejestrowanych czasowo,
zarejestrowanych za granicą,
zabytkowych (z żółtymi tablicami rejestracyjnymi),
wolnobieżnych,
czasem pojazdów zarejestrowanych na stałe (ale mają do tego prawo tylko firmy pośredniczące w kupnie i sprzedaży pojazdów). Minimalny okres na jaki można zawrzeć krótkoterminową umowę ubezpieczenia OC to 30 dni.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI ZA UBEZPIECZENIE OC

Składka za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zależna jest między innymi od:
ilości lat bezszkodowej jazdy
pojemności silnika - im wyższa tym wieksza cena.
rejonu zamieszkania właściciela pojazdu - im wyższa wypadkowość w danym regionie tym droższe ubezpieczenie OC.
rodzaju pojazdu (osobowy lub ciężarowy)
przeznaczenia pojazdu (np.: zwyżka za naukę jazdy, taxii, jazdy patrolowe lub przewóz przesyłek kurierskich).
wieku właścicieli pojazdu

Firmy ubezpieczeniowe, z którymi współpracujemy

//ubezpieczeniawolbrom.com.pl/wp-content/uploads/2015/11/loga-firm.png