Ubezpieczenie mieszkań i domów

//ubezpieczeniawolbrom.com.pl/wp-content/uploads/2018/07/dom.jpg

Ubezpieczenie mieszkań i domów

Ubezpieczenie mieszkania oraz domu jest rodzajem ubezpieczenia o najbogatszych tradycjach ubezpieczeniowych. Obecny kształt ubezpieczeń mieszkaniowych uległ znaczącym zmianom w stosunku do jego pierwowzoru. Przede wszystkim nie ogranicza się tylko do ryzyk podstawowych, tj. od ognia, zalania, powodzi. Obecnie ten podstawowy „rdzeń” ubezpieczenia jest obudowany dodatkowymi elementami w postaci: ryzyka kradzieży, dodatkowej ochrony mienia znajdującego się wewnątrz ubezpieczonego mieszkania albo domu, odpowiedzialności cywilnej mieszkańców oraz ostatnimi czasy dynamicznie rozwijającymi się usługami assistance, które zostały wkomponowane w treść umowy ubezpieczenia mieszkania i domu.
Ubezpieczenie mieszkania i domu należy do rodzaju ubezpieczeń dobrowolnych, których adresatem są osoby fizyczne posiadające określone prawo majątkowe związane z ubezpieczaną nieruchomością.

Kodeks cywilny

Stosownie do treści art. 821 kodeksu cywilnego (k.c.), przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu. Stąd też interesem majątkowym związanym z określonym prawem do rzeczy (w tym przypadku nieruchomości), które uprawnia do uzyskania statusu osoby ubezpieczonej będzie własność (art. 140 k.c.), użytkowanie wieczyste (art. 233 k.c.), użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka (art. 244 k.c.).

Przedmiot umowy ubezpieczenia

Przedmiotem umowy ubezpieczenia mieszkania i domu jak sama nazwa wskazuje są nieruchomości, takie jak domy lub stanowiące odrębny przedmiot własności lokale, a także pomieszczenia do nich przynależne (strychy, komórki, piwnice, suszarnie, garaże, etc). Standardem dla tych umów jest oferowanie ochrony ubezpieczeniowej w formie wariantowej. Zasadą dla ubezpieczeń mieszkań i domów jest podział na ubezpieczenie mienia w wartości rzeczywistej albo w wartości odtworzeniowej (zwaną także nową). W większości przypadków przy ubezpieczeniu nieruchomości stosuje się ubezpieczenie w wartości rzeczywistej. Oznacza to, że suma ubezpieczenia jest wartością stałą odpowiadającą aktualnej na dzień ubezpieczenia wartości rynkowej nieruchomości. W szczególności w/w wariant stosuje się do ubezpieczeń mieszkań i domów, które cechuje określony stopień zużycia technicznego. Wartość odtworzeniowa (nowa) jest natomiast związana z budynkami mieszkalnymi lub nowymi lokalami mieszkalnymi. Powyższy podział nabiera znaczenia na etapie realizacji praw z umowy ubezpieczenia, tj. likwidacji szkody i wyliczenia odszkodowania.

Warianty ubezpieczenia

Przy wartości rzeczywistej ubezpieczyciele do określenia kosztów naprawy, stosują ustalony na podstawie oględzin bądź w oparciu o wiek nieruchomości stopień zużycia – amortyzacji mienia. Natomiast w przypadku zniszczenia nieruchomości, ustalają jej wartość rynkową z dnia powstania szkody, która następnie jest przyjmowana jako kwota podlegająca wypłacie w odszkodowaniu. Przy ubezpieczeniu w wariancie wartości odtworzeniowej (nowej) amortyzacja nie jest uwzględniana, a wysokość odszkodowania odpowiada faktycznemu kosztowi doprowadzenia uszkodzonego mienia do stanu sprzed szkody. W przypadku zaś zniszczenia nieruchomości, przyznane odszkodowanie będzie odpowiadało wartości zakupu nowej nieruchomości o parametrach identycznych bądź zbliżonych do tej, w której powstała szkoda.

Możliwość rozszerzenia ochrony

Umowy ubezpieczeń mieszkaniowych często przewidują możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej na mienie ruchome znajdujące się wewnątrz ubezpieczonych pomieszczeń. Zasadą jest ubezpieczenie mienia ruchomego na tzw. sumy stałe. Oznacza to określenie przez strony umowy wartości nieruchomości i przyjęcie jej do umowy jako suma ubezpieczenia, czyli górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. Rzadziej stosowane jest natomiast ubezpieczenie na tzw. pierwsze ryzyko. W takim przypadku suma ubezpieczenia jest także wartością stałą jednakże jej wysokość stanowi określona przez ubezpieczającego wysokość maksymalnej szkody w ubezpieczonym mieniu.
Umowie ubezpieczenia domu i mieszkania towarzyszy także często ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez osoby objęte ubezpieczeniem w granicach ubezpieczonej nieruchomości. Szczególnie warto polecić tę dodatkową opcję, za którą niestety trzeba będzie zapłacić podwyższoną składkę, gdyż rozszerzenie umowy o ubezpieczenie OC, w większości przypadków ubezpieczeń jest zawarte w ramach tzw. rozszerzonego wariantu ubezpieczenia. Bywa i tak, że ubezpieczenie OC jest składnikiem podstawowego wariantu ubezpieczenia, wówczas nie jest pobierana od ubezpieczającego dodatkowa składka. Będąc ubezpieczonymi w zakresie OC zyskujemy ochronę ubezpieczeniową na wypadek np. spowodowania szkód sąsiadom na skutek zalania ich mieszkań, szkód spowodowanych przez nasze dzieci i należące do nas zwierzęta.
Również, co sygnalizowano na początku, dosyć pokaźną częścią takiej umowy są usługi pomocowe - assistance. Ubezpieczenie to nie występuję jednak w większości przypadków ubezpieczeń mieszkań pod postacią jednej umowy ubezpieczenia. Częstokroć jest dodawane do umowy podstawowej jako „dodatek”, dodatkowe opcje. W zakresie danej umowy ubezpieczenia mieszczą się m. in. zorganizowanie interwencji specjalisty np. ślusarza, hydraulika, elektryka, itp. oraz zorganizowanie bazy informacyjnej dotyczącej np. sieci usługodawców.

franszyza redukcyjna

Natomiast franszyza redukcyjna, jak sama nazwa wskazuje, redukuje wysokość ustalonego odszkodowania o wartość kwotową lub procentową wskazaną w umowie ubezpieczenia. Z kolei udział własny, którego stosowanie w umowach ubezpieczenia jest również często spotykane jest postanowieniem umownym, które przewiduje pomniejszenie wypłaconego w ramach odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń odszkodowania o wartość określoną kwotowo lub procentowo. W praktyce więc różnica pomiędzy udziałem własnym a franszyzą redukcyjną uległa zatarciu. W obu więc przypadkach odszkodowanie wypłacone zostaje przez ubezpieczyciela w pomniejszonej o stosowane potrącenie wysokości.

O czym należy pamiętać

Zawierając umowę ubezpieczenia pamiętajmy, że wysokość składki ubezpieczeniowej nie powinna odgrywać decydującej roli przy jej wyborze. Należy bowiem mieć zawsze na uwadze, że wysokość składki jest adekwatna do zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej (ryzyka ubezpieczeniowego związanego z daną umową). Dlatego też nie dokonujmy wyboru ubezpieczenia taniego, gdyż takie po prostu nie istnieje. „Taniość” składki ma bowiem przełożenie na zakres odpowiedzialności a także zasady ustalania wartości odszkodowania, czyli jakość takiego ubezpieczenia. Zatem nie podejmujmy decyzji w sposób pochopny kierując się tylko konkurencyjnością składki, badajmy przede wszystkim konkurencyjność zakresu udzielanej ochrony oraz zasad rozliczania szkody. Warto bowiem uiścić wyższą składkę, która zapewnia pewną ochronę ubezpieczeniową, pozwalającą na uzyskanie odszkodowania na satysfakcjonującym poziomie, niż później martwić się o pokrycie szkody we własnym zakresie.

Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy

Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia jest polisa ubezpieczeniowa. Treść polisy zwykle zawiera podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia, tj. podstawowych ryzyk objętych ubezpieczeniem, np. ogień, kradzież, odpowiedzialność cywilna, wskazanie wysokości sum ubezpieczenia (tzn. limitów do których odpowiada zakład ubezpieczeń) oraz dane podmiotu ubezpieczonego i ubezpieczającego. Co prawda polisa nie jest warunkiem zawarcia umowy ubezpieczeniowej, ponieważ nie przewidują tego żadne przepisy. Brak jej wystawienia i doręczenia nie przesądza o nie zawarciu umowy.

Możliwość odstąpienia od umowy

Warto też wiedzieć, że w sytuacji gdy do zawarcia umowy doszło zbyt pochopnie i jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy w ciągu 30 dni. Do takiego odstąpienia nie jest potrzebna zgoda zakładu ubezpieczeń bowiem po oświadczeniu w tym zakresie umowa zostaje rozwiązana. Nie ma również obowiązku „wytłumaczenia” się ze swojej decyzji. Trzeba jednak pamiętać, że pozostaje obowiązek zapłaty składki za okres, w którym umowa obowiązywała – była świadczona ochrona ubezpieczeniowa.

Firmy ubezpieczeniowe, z którymi współpracujemy

//ubezpieczeniawolbrom.com.pl/wp-content/uploads/2015/11/loga-firm.png