Ubezpieczenie dla Rolników

//ubezpieczeniawolbrom.com.pl/wp-content/uploads/2015/11/rolnik4.jpg

Ubezpieczenie dla Rolników

Ubezpieczenia OC Rolnika muszą posiadać wszystkie osoby zajmujące się działalnością rolniczą, posiadającą użytki rolne przekraczające 1 ha oraz opłacające przynajmniej w części podatek rolny. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika powinno zostać zawarte w tym samym dniu, w którym gospodarstwo kupimy, chyba że poprzedni właściciel posiadał już polisę. Wówczas wszystkie prawa i obowiązki przechodzą na nowego właściciela. Sprzedający powinien niezwłocznie zgłosić do Towarzystwa zmianę właściciela. Jeżeli chcielibyśmy zawrzeć polisę u innego ubezpieczyciela, musimy wypowiedzieć umowę w formie pisemnej, najpóźniej 30 dni od daty zakupu.

BUDYNKI ROLNE

Każdy posiadacz gospodarstwa rolnego w myśl Ustawy musi zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Przedmiotem polisy mogą być budynki mieszkalne, budynki inwentarskie (kurniki, obory, chlewnie, stajnie itp.), budynki magazynowe (magazyny, stodoły, spichlerze itp.), pozostałe gospodarcze (szopy, garaże itp.). Ubezpieczeniu podlegają wszystkie budynki, które przekraczają 20 m2, oraz które zostały pokryte dachem.

CO CHRONI POLISA?

Ubezpieczenie chroni nas przed zdarzeniami losowymi takimi jak: ogień, huragan, powódź, grad, opad śniegu, lawina czy eksplozja. Nie obejmuje jednak ochroną takich zdarzeń, jak przepięcia, szkody wodociągowe, dym, sadza, upadek masztu, anteny czy drzewa. Od tego typu szkód możemy ochronić się wykupując dodatkowe ubezpieczenie. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego dotyczy tylko murów i instalacji związanych z budynkiem, powłok malarskich, tynków. Nie dotyczy stałych elementów (armatura sanitarna, meble zabudowane, baterie słoneczne itp.) oraz ruchomości domowych (sprzęt AGD, RTV, PC, meble itp.). Rolnik może wykupić ubezpieczenie dobrowolne, aby chroniło dane przedmioty ubezpieczenia.

CO MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA?

Ochroną można objąć szeroką grupę mienia. Jako przykłady można wskazać:
produkty rolne,
sprzęt rolniczy,
zwierzęta gospodarskie,
materiały i zapasy,
ruchomości domowe (m.in. meble, sprzęt elektroniczny, środki płatnicze, dzieła sztuki)
stałe elementy mieszkania (np. drzwi, okna, kominki, elementy urządzeń elektrycznych).

Jeśli chodzi o maszyny rolnicze to ubezpieczeniem nie można objąć pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowi rejestracji stosownie do przepisów prawa o ruchu drogowym.
Ubezpieczeniem zwierząt można objąć m.in. bydło, konie, trzodę chlewną, owce, kozy czy drób. Jednak, przy tym ubezpieczeniu należy zwrócić uwagę, czy ubezpieczyciel umożliwia ochronę zwierząt fermowych (o ile oczywiście prowadzimy taką działalność). Przy ubezpieczeniu rzeczy ruchomych warto zapoznać się z ich definicją w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. I tak na przykład standardem jest, że ubezpieczeniem nie można objąć wózków inwalidzkich posiadających własny napęd.
Ważną kwestią ubezpieczenia jest jego miejsce. Zazwyczaj firmy ubezpieczeniowe jako miejsce wskazują teren siedliska gospodarstwa rolnego. Jednak bywa i tak, że ochrona działa także przy przemieszczaniu mienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarską. Przy niektórych rodzajach mienia, np. kombajnach rolniczych, może być postawiony wymóg, aby mienie to znajdowało się w określonym miejscu na terenie gospodarstwa rolnego (np. w garażu).

ZAKRES OCHRONY

Jest to element ubezpieczenia, który należy dobrze przeanalizować przy wyborze firmy ubezpieczeniowej. Zakres może być bowiem różny. Ochroną, w zależności od ubezpieczyciela, można objąć między innymi:
szkody powstałe wskutek zdarzeń losowych (zakres zdarzeń może być różny i obejmować np. pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, zapadanie i osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, opady śniegu, deszcz nawalny),
szkody spowodowane zaginięciem ubezpieczonego mienia w czasie akcji ratowniczej (jednak często są przy tym wyłączane szkody w postaci zaginięcia pieniędzy),
szkody spowodowane porażeniem zwierząt gospodarskich prądem elektrycznym.
Firmy ubezpieczeniowe oferują także rozszerzenie zakresu ubezpieczenia, co jednak wiąże się z zapłatą dodatkowej składki. Ubezpieczenie można rozszerzyć na przykład o:
ubezpieczenie ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem i rabunku,
ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od padnięcia lub konieczności uboju,
ubezpieczenie sprzętu rolniczego od kradzieży z włamaniem,
ubezpieczenie zwierząt od ryzyka kradzieży z włamaniem.

ZIELONA KARTA

Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy będący dowodem, że jego posiadacz objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju odwiedzanym przez jego posiadacza, a należącym do Systemu Zielonej Karty. Przez odpowiednie władze tych państw jest on uznawany za ważny bez dodatkowych formalności i opłat. Minimalny okres na jaki wystawiany jest certyfikat Zielone Karty to 15 dni.

Firmy ubezpieczeniowe, z którymi współpracujemy

//ubezpieczeniawolbrom.com.pl/wp-content/uploads/2015/11/loga-firm.png