Ubezpieczenie dla firm

//ubezpieczeniawolbrom.com.pl/wp-content/uploads/2018/07/firmy.jpg

Ubezpieczenie dla firm

Działalność gospodarcza, jak każde działanie człowieka, niesie ze sobą ryzyko zajścia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, których skutki mogą zachwiać stabilnością finansową przedsiębiorstwa, a nawet zaważyć o jego dalszym bycie. Na ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych narażone są przede wszystkim: majątek firmy, jej sytuacja finansowa, pracownicy oraz środki niematerialne np. bazy danych, patenty, znak firmowy, reputacja.

Ubezpieczenie MIŚ

Ubezpieczenie MIŚ należy do rodzaju ubezpieczeń dobrowolnych, których adresatem są przedsiębiorcy działający w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw. Oznacza to, że osoba prowadząca działalność gospodarczą, poszukująca zabezpieczenia majątkowego w postaci ochrony ubezpieczeniowej, nie ma obowiązku zawarcia takiej umowy ubezpieczenia. Korzysta natomiast ze swobody zarówno zawarcia jak i wyboru ubezpieczeń. Należy również pamiętać, iż dobrowolność umowy ubezpieczenia działa w obie strony więc, także ubezpieczyciel nie ma obowiązku jej zawarcia w przypadku, gdy ocenia ryzyko związane z zawarciem danej umowy negatywnie. Zawarcie takiej umowy ma ten skutek, iż jej treść, od momentu sfinalizowania staje się prawem dla stron umowy.
W związku z powyższym, z punktu widzenia realizacji umowy ubezpieczenia, satysfakcji z dokonanego wyboru, doniosłe znaczenie ma wstępna analiza potrzeb ubezpieczonego i odpowiadający im zakresu świadczonej przez ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej. Wybór właściwego ubezpieczenia (ubezpieczyciela) pozwoli bowiem w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Cel ubezpieczenia MIŚ

Celem (istotą) ubezpieczenia MIŚ jest przede wszystkim zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wypłatę określonego w umowie świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego skutkującego szkodą w mieniu (majątku) przedsiębiorstwa lub jego odpowiedzialnością wobec osób trzecich.
Najprościej więc rzecz biorąc ubezpieczenie MiŚ jest umową ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej. Jest więc ubezpieczeniem majątku, własności i innych praw majątkowych (art. 44 k.c.), a więc w znaczeniu ekonomicznym, ubezpieczeniem aktywów, np. ubezpieczenie od ognia, zalania, kradzieży, szyb, mienia w transporcie. Z drugiej strony jest również ubezpieczeniem przed powstaniem lub powiększeniem pasywów obciążających majątek (mienie) ubezpieczającego - ubezpieczenie OC.

Firmy ubezpieczeniowe, z którymi współpracujemy

//ubezpieczeniawolbrom.com.pl/wp-content/uploads/2015/11/loga-firm.png