Ubezpieczenie AC

//ubezpieczeniawolbrom.com.pl/wp-content/uploads/2018/07/service.jpg

Termin wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie bądź informuje o odmowie jego wypłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Jeżeli wyjaśnienie wszystkich okoliczności albo wysokości odszkodowania jest w tym terminie niemożliwe, odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym okoliczności te udało się wyjaśnić.

Ubezpieczenie autocasco (AC)

- jest komunikacyjnym ubezpieczeniem dobrowolnym, którego przedmiotem objętym ochroną ubezpieczeniową jest pojazd wraz z wyposażeniem wyszczególnionym we wniosku, zarejestrowany w Rzeczpospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Możliwy zakres ubezpieczenia AC

Pojazd określony w umowie ubezpieczenia AC może być objęty ochroną od szkód powstałych m.in. na skutek:
nagłego działania siły mechanicznej w chwili zderzenia lub zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem
uszkodzenia przez osoby trzecie (również podczas nieudanej próby kradzieży pojazdu), pożaru, wybuchu (również fali uderzeniowej)
nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
sił przyrody działających nagle
Zakres tego ubezpieczenia możne również obejmować ryzyko kradzieży pojazdu lub jego części oraz wyposażenia.
Oczywiście nie każde ubezpieczenie AC musi chronić od wszystkich tu opisanych zdarzeń. Aby upewnić się od czego chroni Twoje ubezpieczenie przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia właściwe dla Twojego AC.

Minicasco

Ubezpieczenie minicasco to okrojona i tańsza wersja ubezpieczenia AC. Przykładowo: może obejmować pojazd ochroną na wypadek zdarzeń losowych (ogień, zalanie, upadek drzewa, itd.), kradzieży czy zderzenia ze zwierzętami. Natomiast ochroną nie są objęte szkody powstałe wskutek zderzenia z innymi pojazdami lub przedmiotami.

Ubezpieczenie AC a sprzedaż samochodu

Autocasco wygasa z dniem zbycia pojazdu. Ubezpieczenie AC nie przechodzi na nowego właściciela. Poprzedni właściciel ma prawo do zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Firmy ubezpieczeniowe, z którymi współpracujemy

//ubezpieczeniawolbrom.com.pl/wp-content/uploads/2015/11/loga-firm.png