Ubezpieczenia turystyczne

//ubezpieczeniawolbrom.com.pl/wp-content/uploads/2015/11/travel2.jpg

Ubezpieczenia turystyczne

Chcąc dobrze i w satysfakcjonujący sposób skorzystać z oferty ubezpieczeń turystycznych trzeba pamiętać o dobrach, które są narażone na uszczerbek w związku z wyjazdem, a także amatorskim uprawianiem sportów w czasie urlopu. Z jednej strony to nasze życie i zdrowie, z drugiej zaś nasze środki finansowe. Życie i zdrowie są wartościami, które wyjątkowo trudno przeliczyć na środki pieniężne, tym niemniej w pewnych rodzajach umów ubezpieczenia szacunkowo odnosi się sumę ubezpieczenia (tzn. maksymalny limit, do którego będzie finansowo odpowiadał zakład ubezpieczeń) do tych wartości.

Składniki ubezpieczeń

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą oraz związane z nimi świadczenia
Koszty transportu poszkodowanego
Inne świadczenia pomocowe (assistance)
Ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenie sprzętu sportowego i bagażu
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe i wcześniejszego powrotu

Co zapewnia ubezpieczenie turystyczne

Chroniąc natomiast składniki finansowe majątku przed uszczerbkiem musimy zdawać sobie sprawę z szeregu potencjalnych wydatków, jakie mogą powstać po naszej stronie w następstwie wypadku. Mogą to być wydatki takie jak:
koszty związane z powypadkowym leczeniem obrażeń ciała, koszty leczenia nagłych zachorowań podczas wyjazdów;
koszty związane z transportem medycznym po wypadku lub nagłego zachorowania do kraju w celu dalszego leczenia, lub miejsca zamieszkania;
wydatki z którymi musimy się liczyć w związku z przybyciem i towarzyszeniem w trudnych chwilach osób bliskich;
wydatki poniesione w związku z przeprowadzoną akcją ratowniczą czy też poszukiwawczą na skutek zaginięcia na morzu czy w górach;
koszty pomocy prawnej jeżeli wejdziemy za granicą w konflikt z prawem miejscowym;
wydatki na naprawę naszego uszkodzonego sprzętu, czy też koszty związane z koniecznością jego wypożyczania;
wydatki na zakup nowego sprzętu, utraconego bagażu lub jego składników na skutek dokonanej na naszą szkodę kradzieży, trwałego ich uszkodzenia lub utraty;
inne wydatki związane choćby z utratą dokumentów, pomocą w ich odzyskaniu, pomocą w sytuacjach zagubienia i kradzieży gotówki, kart płatniczych etc.
oraz, inne wydatki które będziemy musieli ponieść celem naprawienia wyrządzonej przez nas szkody innej osobie jak przykładowo zadośćuczynienie, odszkodowanie, pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypadkiem które będziemy musieli zapłacić, gdy z naszej winy albo braku rozwagi wyrządzimy innej osobie krzywdę lub uszkodzimy jej sprzęt;

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej

- czyli przypadki, w których zakład ubezpieczeń nie uruchomi polisy tzn. nie otrzymamy jakiegokolwiek świadczeniaw stanie po spożyciu przez Ubezpieczonego alkoholu, zażyciu:
narkotyków lub innych środków odurzających;
w związku z działaniami wbrew miejscowemu prawu i zakazom władz lokalnych;
na skutek rażącego niedbalstwa lub wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego, a także podczas transportu w warunkach nie zapewniających bezpieczeństwa;
na terenach objętych działaniami wojennymi o zasięgu lokalnym i międzynarodowym

Zwrot kosztów leczenia

W zakresie zwrotów kosztów leczenia oraz świadczeń pomocowych (assistance) ubezpieczyciel zazwyczaj nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia ubezpieczonego oraz usług assistance (pomocowych):
jeżeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania do odbycia podróży zagranicznej;
które powstały w następstwie leczenia przekraczającego zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia ubezpieczonego umożliwiającego mu powrót do miejsca zamieszkania w RP albo do placówki medycznej w RP;
które powstały w następstwie kierowania przez ubezpieczonego pojazdem, jeżeli nie posiadał ważnego, wymaganego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem, w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających itp.;
które powstały z tytułu leczenia chorób przewlekłych (chyba, że wykupimy dodatkowy zakres takiej ochrony);
jeżeli powstały w przypadku usiłowania lub popełnienia przestępstwa lub samobójstwa przez ubezpieczonego;
jeżeli powstały w przypadku działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach;
jeżeli powstały w przypadku chorób wenerycznych, leczenia chorób wynikających z zakażenia wirusem HIV, chorób tropikalnych i epidemii;
jeżeli powstały w przypadku zdarzeń powstałych w związku z wyczynowym lub profesjonalnym uprawianiem sportu (chyba, że wykupimy dodatkowy zakres takiej ochrony);
jeżeli powstały w przypadku leczenia dentystycznego: profilaktycznego i protetycznego;
jeżeli powstały w przypadku podróży w celach terapeutycznych, pobytu w sanatoriach, uzdrowiskach;
jeżeli powstały na skutek operacji plastycznej;
jeżeli powstały w przypadku porodu, który nastąpił po 32 tygodniu życia, sztucznego zapłodnienia i leczenia bezpłodności.

Zakres ubezpieczeń bagażowych

W zakresie ubezpieczenia bagażu podróżnego ochrona ubezpieczeniowa często nie obejmuje pieniędzy w gotówce, papierów wartościowych, bonów towarowych, biletów i kart kredytowych, biżuterii, przedmiotów z metali i kamieni szlachetnych; dzieł sztuki, zbiorów kolekcjonerskich, instrumentów muzycznych; sprzętu komputerowego, sportowego, przyczep campingowych, broni, sprzętu medycznego, lekarstw, okularów, szkieł kontaktowych, przedmiotów w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie handlowe. Ponadto ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, bądź utracie rzeczy w związku z ich używaniem;
powstałe wskutek kradzieży bez włamania lub przy użyciu dorabianych kluczy;
polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, kufrów lub innych pojemników bagażu;
powstałe na skutek konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia przez organa celne lub inne władze;
nie zgłoszone policji lub przewoźnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

Firmy ubezpieczeniowe, z którymi współpracujemy

//ubezpieczeniawolbrom.com.pl/wp-content/uploads/2015/11/loga-firm.png